پروفیل پنجره کشویی
پروفیل پنجره کشویی
2020-08-23
پروفیل پنجره کشویی دوجداره
پروفیل پنجره کشویی دوجداره
2020-08-24

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی

پروفیل پنجره کشویی آلومینیمی

پروفیل پنجره کشویی آلومینیمی

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی : پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی در گروه‌های 2 و 7 تولید می‌شود. پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی گروه 2 دارای كاربردهای عمومی، و پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی گروه 7 جهت كاربرد امنیتی و دو جداره شدن پنجره ها طراحی شده‌ است.

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی گروه 2 شامل: سپری (507)، لنگه دری (508) و چهارچوب (509) می باشند.

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی ساده در ایران با استفاده از دو نوع پروفیل پرکاربرد ST و کرونت (Coronet) هستند که پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی تولید می‌شوند و تفاوت‌شان در هندسه سطح مقطع پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی آن‌ها می‌باشد.

تولید مقاطع آلومینیوم