2020-09-02
تولید مقاطع آلومینیوم

تولید مقاطع آلومینیوم

تولید مقاطع آلومینیوم واحد اکستروژن تولید مقاطع آلومینیوم تولید مقاطع آلومینیوم در کارخانه ما دارای ۲ دستگاه پرس اکسترودر در واحد اکستروژن خود است که هر […]
تولید مقاطع آلومینیوم