2020-08-22
پارتیشن

پارتیشن

پارتیشن پارتیشن : پارتیشن به معنای قسمت بندی و جداسازی ست. با استفاده از پارتیشن می توان از فضای مورد نظر استفاده بهینه نمود. پارتیشن به […]
تولید مقاطع آلومینیوم